top of page

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách vận chuyển đi kèm với một số lợi ích cho cả bạn và khách hàng của bạn. Một số lợi ích là mọi người sẽ có nhiều khả năng mua sắm với bạn hơn nếu bạn có Chính sách vận chuyển rõ ràng vì sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào về khung thời gian vận chuyển của bạn hoặc các quy trình.

Nói chung, bạn nên bao gồm những gì trong Chính sách vận chuyển của mình?

  1. Thời gian xử lý đơn hàng.

  2. Chi phí vận chuyển

  3. Tùy chọn vận chuyển trong nước và quốc tế

  4. Khả năng gián đoạn dịch vụ

Các giải thích và thông tin được cung cấp ở đây chỉ là các giải thích, thông tin và ví dụ chung trong quá trình tạo chính sách vận chuyển của bạn.

bottom of page